ทีม พช.เพชรบูรณ์จัดมหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

ทีม พช.เพชรบูรณ์จัดมหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์

วันที่  25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์”ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์คูณสุข 2020”ซึ่งเป็นนัตกรรมการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

นายวสันต์  ศรีจุดานุ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าหมาย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ในการบูรณาการและบริหารงานพัฒนาชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจองค์กรข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสุขในการปฏิบัติราชการ

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนรวม  90  คน

สำหรับกิจกรรมในงาน “มหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์” ประกอบด้วย

  1. จัดนิทรรศการองค์ความรู้้้้้จาก 11  อำเภอ
  2. เวทีเสวนาเรื่ององค์ความรู้เด่น
  3. เวทีนำเสนอการดำเนินงานกองทุนชุมชนเพื่อคัดเลือกกองทุนดีเด่น
  4. การประกวดการจัดนิทรรศการดีเด่นของ 11 อำเภอ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)