ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับผู้บริหาร

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับผู้บริหาร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับผู้บริหาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระดับผู้บริหาร จำนวน 14 คน ดังนี้

1) นายนาวิน               สังฆมาตร                  นายอำเภอวังโป่ง

2) นายติยรัตน์             ธูปวงศ์                      นายอำเภอชนแดน

3) นายสหชัย               แจ่มประสิทธิ์สกุล          นายอำเภอศรีเทพ

4) นายปกรณ์              ตั้งใจตรง                   นายอำเภอวิเชียรบุรี

5) นายหมวดเอก ทวิช    ทวิชยานนท์                นายอำเภอหล่มเก่า

6) นายสมพงษ์             ทองหนูนุ้ย                 นายอำเภอน้ำหนาว

7) นางสาวเมตตา          สินยบุตร                   นายอำเภอบึงสามพัน

8) นายศิวัช                 ฟูบินทร์                     นายอำเภอหล่มสัก

9) นายภาคภูมิ             ภูมี                          นายอำเภอเขาค้อ

10) นายสมพงษ์           มหาวังษ์                    นายอำเภอหนองไผ่

11) นายชัยสิทธิ์           ชัยสัมฤทธิ์ผล               นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

12) นางณัฏฐ์พัชญาณ์     มุกสิกะปาน                พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

13) นายวสันต์             ศรีจุดานุ                    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

14) นางอรทัย             จันทร์ผ่อง                  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)