ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประเด็นหลักในการประชุม ดังนี้

1) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

2) การดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3) การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน ปี 2563

4) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5) รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

6) การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563

7) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

8) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)