ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 โดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย  จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ทั้งหมด 29 โครงการ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียน 16 โครงการ เงินอุดหนุน 13 โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)