พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ในการนี้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ ผ่านการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิดให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-14  กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 53 หมู่บ้าน และประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือผู้แทนอำเภอละ 1 คน จาก 5 อำเภอ รวม 111 คน ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ วันแรก การบรรยายและแบ่งกลุ่มจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่สอง การอบรมและฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ตามภูมิสังคม “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ

ด้าน นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนั้น ทำไมเราถึงต้องมาฝึกปฏิบัติกันมากมาย เนื่องจากว่าหลายๆ คนยังใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง หลักการง่ายที่สุดคือ พออยู่ พอกิน และอีกหนึ่งหลักการที่สำคัญคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การทำบัญชีครัวเรือน มีการดำเนินชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น รายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็ลดลง และหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ในฐานะแกนนำ/ผู้นำชุมชน ควรที่จะช่วยดูแลให้ประชาชนในหมู่บ้านให้มีความอยู่ดีมีสุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับนำหลักธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)