พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่สอง

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่สอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่สอง กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ตามภูมิสังคม “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้แกนนำได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติจริงจากฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 57 หมู่บ้าน และประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือผู้แทนอำเภอละ 1 คน จาก 6 อำเภอ รวม 120 คนโดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)