พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ในการนี้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ ผ่านการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิดให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมปรักอบด้วย แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 57 หมู่บ้าน และประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือผู้แทนอำเภอละ 1 คน จาก 6 อำเภอ รวม 120 คน ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ วันแรก การบรรยายและแบ่งกลุ่มจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่สอง การอบรมและฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ตามภูมิสังคม “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)