พช.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือ “เสน่ห์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือ “เสน่ห์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 5-6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการ“เสน่ห์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลผลิตอัตลักษณ์หัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของจังหวัดลำพูนและอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)