พช.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ และ นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงนามการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ โรงแรม Breeze Hill Resort ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)