ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP เพื่อรับนโยบายขับเคลื่อน OTOP สู่สากล ทบทวนการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่าย OTOP ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พลาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)