ระเบียบคำสั่ง

หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๙๖/๒๕๖๐ เรื่องการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)