คลิปสั้น งานเด่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน(อพ.สธ.-พช.)

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ปี 2562

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2562

ครัวเรือนยากจน เพชรบูรณ์ 2562

 

(Visited 1 times, 1 visits today)