กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ใบสมัครบุคคลธรรมดา

. พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

. ใบสมัครองค์กร

. ราชกิจกานุเบกษา ข้อบังคับกองทุนฯ59

. 01.แบบเสนอ (ส01 เงินอุดหนุน สำหรับจังหวัด

.หลักเกณฑ์ วิธีการ ขึ้นทะเบียนสมาชิก

.ส 01.แบบเสนอ (ส 01 เงินทุนหมุนเวียน สำหรับจังหวัด

. คำสั่ง คกส. 2 แต่งตั้ง อกส.จ. 2 ปี 2559

. เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุน

๑๐. คำสั่ง คกส. 3 แต่งตั้ง อกส.อ. 3 ปี 2559

๑๑ หลักเกณฑ์ฯ การใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและอุดหนุน ปี 59

12.1.สมาชิกกองทุน

13.2.การรับชำระคืนเงินฯตามสัญญาที่งวดชำระปี61

14.3.การบริหารหนี้ค้างชำระ(เดิม)

15.4.ฐานลูกหนี้กองทุนจังหวัด

16.5.สรุปรายงานแยกประเภทโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)