โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

ประดิษฐ หลวงจอก

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

วสันต์ ศรีจุดานุ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

อรทัย จันทร์ผ่อง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

สามิตร์ เครือคำ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

กานดา พงษ์ไพจิตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สอ.ขจร เบ้าศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

สอ.กฤษฎา ขำสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

มานิดา จุลชีพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อัจฉรา คะสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤษณา อธิบดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อำไพ บำรุงคิรี

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาวดี หมู่ใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จารุวรรณ พุทธหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วัชรานุช พระบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จิตราภรณ์ ทักคุ้ม

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

ไสว จันทร์พึ่ง

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

อรุษา สีป้อ

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

ธนานุช แสวงผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วีรกานต์ บัวทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุษยมาศ พิณเทพ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ภาวฎี เวียงนนท์

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

อลิษา เพ็ญประดิษฐ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

พิษณุ จันศรีทอง

พนักงานขับรถ

พัฒนาการอำเภอ

บูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

อมรรักษ์ วงศ์ษา

พัฒนาการอำเภอชนแดน

บำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

อุดมศรี สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

นฤมล กฤติวานิชย์

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

ธนพร ศรีบุญเรือง

พัฒนาการอำเภอศรีเทพ

จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอเขาค้อ

(Visited 33 times, 1 visits today)