โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

ประดิษฐ หลวงจอก

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

ทวีสันต์ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

คนอง ส่งช่วย

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

เมตตา แสนอินอำนาจ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

กานดา พงษ์ไพจิตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สอ.ขจร เบ้าศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

สอ.กฤษฎา ขำสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

มานิดา จุลชีพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อัจฉรา คะสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤษณา อธิบดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อำไพ บำรุงคิรี

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาวดี หมู่ใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จารุวรรณ พุทธหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วัชรานุช เทียนทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จิตราภรณ์ ทักคุ้ม

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

ไสว จันทร์พึ่ง

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

อรุษา สีป้อ

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

ธนานุช แสวงผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วีรกานต์ บัวทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุษยมาศ พิณเทพ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

พิษณุ จันศรีทอง

พนักงานขับรถ

พัฒนาการอำเภอ

บูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อรทัย จันทร์ผ่อง

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

ฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

รกท.พัฒนาการอำเภอชนแดน

นฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

หทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

นฤมล กฤติวานิชย์

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

ฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์

พัฒนาการอำเภอศรีเทพ

จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

ปริญญา ขจรไพร

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

ธนพร ศรีบุญเรือง

พัฒนาการอำเภอเขาค้อ

(Visited 33 times, 1 visits today)