เพชรบูรณ์ รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ ประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นดังนี้ 1) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในประเด็นผลงานและตัวอย่างความสำเร็จในการขยายผล 2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 3) โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตภายใต้โครงการ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในประเด็นการวางแผนเพื่อนำกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรมาเป็นผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 4) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเด็นการเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า OTOP ในเว็บไซต์ www.otoptoday.com ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

(Visited 1 times, 1 visits today)