เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประดิษฐ หลวงจอก

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ